• Środowiskowy Dom Samopomocy typu C w Podgajach

Warunki przyjęcia

Do przyjęcia osoby do ŚDS wymagane jest:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa wskazujące inne przewlekłe zaburzania czynności psychicznych (np. choroba Alzhaimera, różne postaci otępienia, demencja starcza)
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 
Przygotowane dokumenty należy dostarczyć do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Skierowanie do ŚDS w Podgajach następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.

Telefon

+48 607 154 259

Adres

Podgaje 92A
28-100 Busko-Zdrój